Ersättning för skadade elapparater

Vasa Elnät är ersättningsskyldig, om elapparater gått sönder på grund av ett fel i nättjänsten, såsom nollfel, eller om apparaten tagit skada av en långvarig över- eller underspänning.

Du kan själv på basen av ditt försäkringsskydd avgöra huruvida du vill söka om ersättning av Vasa Elnät eller av ditt försäkringsbolag.

Apparater markerade med CE ska klara av normala och temporära spänningstoppar i samband med elavbrott.

Om du misstänker att ett nollfel har haft sönder din elapparat, gör så här:

  • ta tydliga bilder på skadan
  • ta reda på om apparaten kan repareras. Om den kan repareras, skicka in en ansökan om ersättning först efter reparationen.

I första hand baserar sig ersättningen på den skadade apparatens reparationskostnader. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna överstiger apparatens nuvärde, kan ersättningen baseras på anskaffningspriset för en motsvarande apparat.

eller per post till

Vasa Elnät Ab / Ansökan om ersättning
Petter Södergran
PB 26
65101 VASA

Bifoga till ansökan

  • uppgifter om elanslutningens adress
  • en beskrivning av det som hänt och hur skadan uppstått samt de bilder du tagit av skadan
  • kopior på kvitton, ett expertutlåtande om reparation eller kostnader för en sådan
  • apparatens exakta typ och ålder
  • dina kontaktuppgifter dagtid.

Om den skadade apparaten inte kan repareras, spara apparaten tills du fått ett beslut om eventuell ersättning.

Alla inkomna ansökningar behandlas separat.

Övriga ersättningar på grund av ett längre elavbrott

Om ett långvarigt elavbrott annars har skadat anordningar eller apparater i ditt ägo, vänligen kontakta ditt försäkringsbolag.

Dela