Grundande av energigemenskap inom en fastighet

Visste du att också en som bor i höghus kan producera el för eget bruk? En energigemenskap, också kallad energisammanslutning eller energisamfund, gör detta möjligt för de som tillsammans vill producera förnybar energi och dra nytta ekonomiskt av överproduktion från t.ex. gemensamt införskaffade solpaneler. En energigemenskap kan grundas av exempelvis ett husbolag eller en grupp privatpersoner.

Idén med en energigemenskap är att bolaget införskaffar en gemensam produktionsanläggning, t.ex. till ett höghus. När en energigemenskap skapas bestäms en egen procentuell andel som varje bostad har, och nyttan från den överproducerade elen delas sedan enligt denna andel mellan varje bostad eller medlem.

Fastighetens interna energigemenskap omfattar endast förbruknings- och produktionsplatser under en enda elanslutning och endast energi som produceras och förbrukas inom fastigheten. Energin passerar inte anslutningspunkten för distributionsnätet och cirkulerar därför inte genom distributionsnätet.

Det är på distributionsnätets ansvar att ta emot och vidarebefordra energigemenskapens information till det riksomfattande systemet Datahub, där nettoberäkningen och energigemenskapsberäkningen görs. Kunden kan i Datahub-portalen följa med den producerade och förbrukade energin.

Så här grundar ni en energigemenskap

 1. Medlemmarna i energigemenskapen undersöker vilken form av energigemenskap som ska grundas: en lokal energigemenskap eller en grupp av aktiva kunder
 2. Medlemmarna kommer överens om EN person som fungerar som ansvarig för energigemenskapen
 3. Den ansvariga försäkrar sig om att gemenskapen uppfyller förutsättningarna
 4. Den ansvariga för energigemenskapen reder ut vilken förbrukningsplats som ska anslutas till gemenskapen
 5. Medlemmarna kommer överens om EN förbrukningsplats för överskottsproduktionen
 6. De kommer även överens om hur fördelningen i energigemenskapberäkningen ska utföras: SMA eller SMB.

Fördelning SMA

  1. Den ansvariga för energigemenskapen skriver in uppgifterna om energigemenskapen som ska grundas i Excel-filen, enligt exemplet
  2. Den ansvariga fyller i blanketten nedan för grundande av energigemenskap
  3. Elnätsbolaget skickar avtalet till energigemenskapens ansvarsperson för elektronisk underskrift
  4. Elnätsbolaget grundar energigemenskapen och skickar bekräftelsen på energigemenskapen till den ansvarige.
  5. Energigemenskapen och tillgodoberäkningen träder i kraft på den angivna dagen.

Fördelning SMB

  1. Den ansvariga för energigemenskapen skriver ner information om energigemenskapen som ska grundas, i enlighet med exemplet i Excel-filen
  2. Ansvarspersonen fyller i blanketten nedan för  grundande av energigemenskap
  3. Elnätsbolaget skickar avtalet gällande energigemenskapen till ansvarspersonen för elektronisk underskrift
  4. Elnätsbolaget grundar energigemenskapen och skickar en bekäftelse på energigemenskapen till ansvarspersonen
  5. Ansvarspersonen delar ut virtuella produktionsplatsnummer, i enlighet med SMB-uppdelningen, till energigemenskapens medlemmar
  6. Alla medlemmar i energigemenskapen tecknar egna avtal för överskottsproduktion, med valfri försäljare
  7. Energigemenskapen och tillgodoberäkningen träder i kraft på den angivna dagen.

Förutsättningar för att grunda en energigemenskap

 • Gemenskapen som ska grundas måste vara inom Vasa Elnät
 • Alla förbrukningsplatser anslutna till energigemenskapen måste höra till samma elanslutning
 • Produktionsanläggningens eller energilagrets nominella effekt, som hör till energigemenskapen, är under 1 MVA
 • De parallella förbrukningsplatserna för alla produktionsplatser anslutna enligt distributionsmetoden SMB kommer också att anslutas till energigemenskapen
 • De parallella produktionsplatserna för alla förbrukningsplatser anslutna enligt distributionsmetoden SMB kommer också att anslutas till energigemenskapen
 • Produktionsanläggningar som ska anslutas till energigemenskapen ska vara anslutna till elnätet och ha fått lov att tas i bruk innan energigemenskapen kan grundas
 • En förbrukningsplats för överskottsproduktion till energigemenskapen har blivit meddelad och här finns det ett avtal för småskalig energiproduktion i kraft
 • Energigemenskapen har informerat om produktionsplatsen och har ett giltigt avtal för överskottsproduktion
 • En ansvarsperson har blivit utsedd och har tilldelats fullmakt för energigemenskapen
 • Ansvarspersonen informerar nätbolaget fullständiga uppgifter för grundande av energigemenskapen. Dessa uppgifter ska inlämnas minst 14 dagar innan energigemenskapen träder i kraft.

Skillnaden på olika energigemenskaper

Lokal energigemenskap

 • En person har ansvaret för gemenskapen, den här personen hanterar alla ärenden, för alla medlemmars del, som berör energigemenskapen.
 • En lokal energigemenskap kan inte grundas utan en juridisk person som representerar energigemenskapen.

Grupp av aktiva kunder

 • Energigemenskapens slutliga användare verkar inte genom en juridisk person, utan kommer sinsemellan överens om deras ansvar och skyldigheter gentemot varandra och är i kontakt med elnätsbolaget genom sin ansvarsperson.
 • När det gäller ansvarspersonens rättigheter ska nätbolaget förses med en fullmakt undertecknad av alla aktieägare i energigemenskapen. 

 • Medlemmar i energigemenskapen kan vara juridiska personer (t.ex. företag) och privatpersoner (t.ex. enskilda invånare)

Produktionens uppdelningssätt inom energigemenskapen

SMA

 • Endast förbrukningsplatsen för överskottsproduktion har ett köpeavtal
 • Energi som överstiger distributionsandelarna krediteras endast till överskottsproduktionens förbrukningsplats

 • Anslutning av förbrukningsplatsen till energigemenskapenn lyckas utan anslutning av produktionsplatsen
 • Överskottsproduktionen som överskrider fördelningen fås till godo endast på förbrukningplatsen för överskottsproduktion

SMB

 • Alla medlemmar i energigemenskapen har egna riktiga eller virtuella förbrukningsplatser för produktionen
 • De parallella produktionsplatserna för alla förbrukningsplatser kommer också att anslutas till energigemenskapen
 • De parallella förbrukningsplatserna för alla produktionsplatser kommer också att anslutas till energigemenskapen
 • Alla andelar har möjlighet att göra avtal för småskalig energiproduktion med valfri försäljare
 • El som överstiger fördelningarna kommer att kompenseras för varje förbrukningsplats och i enlighet med varje deltagares eget köpeavtal.

Fungera som ansvarsperson för en energigemenskap

För att grunda en grupp av aktiva kunder måste medlemmarna i energigemenskapen  underteckna och lämna in en fullmakt gällande ansvarspersonens ansvarsområden. Du kan använda vårt dokument som underlag för fullmakten. Ladda ner dokumentet.

Medlemmarna i energigemenskapen kan även skriva under fullmakten via en tjänst för elektronisk underskrift.

Fullmakten ska lämnas in per e-post till energiayhteisot@vaasansahkoverkko.fi innan blanketten för grundande av energigemenskap kan behandlas.

Energigemenskapens ansvarsperson har rätt att för gemenskapens medlemmars räkning informera ändringar till nätbolaget i frågor som rör energigemenskapen och ansvarar för att nätbolaget alltid har aktuell information om energigemenskapen enligt avtalet.

Ansvarspersonen informerar de slutliga användarna om ärenden gällande energigemenskapen och om eventuella förändringar i energigemenskapen.

Ansvarspersonen meddelar om förbrukningsplatsernas virtuella produktionsplatsnummer enligt SMB-fördelningen till varje medlem i energigemenskapen, så att de kan ingå ett avtal för småskalig energiproduktion med sin egna försäljare.

Blankett för grundande av energigemenskap

Blankett för grundande av energigemenskap
Ansvarsperson för energigemenskapen
Energigemenskapens uppgifter
Förbrukningsplatser och deras indelning-bilaga

Maximum file size: 15.36MB

* obligatorisk information
Energigemenskapens nettoberäkning och tillgodoberäkning kan påbörjas tidigast 14 dagar efter att korrekta uppgifter har inlämnats och det underskrivna avtalet har mottagits av distributionsnätet.

Nettoberäkning

Innan produktionen delas till energigemenskapen, där produktionens nominella effekt är som mest 100 kVA, görs i Datahub mellan förbukningsplatsens och den parallella produktionsplatsen en nettoberäkning. Endast den eventuella överloppsenergin från nettoberäkningen förs över till energibolaget för att ersättas enligt fördelningssätt SMA eller SMB.

Läs mer om nettoberäkning

Datahub

Från och med 2022 kommer information som rör elanvändningen, såsom förbrukninsplatsens förbrukningsdata och förbrukningsplatsens kunduppgifter, att behandlas enligt elmarknadslagen i ett gemensamt datautbytessystem, Datahub. Datahub hanteras av Fingrid Datahub Oy, som är stamnätsbolaget Fingrids dotterbolag. Från och med början av 2023 utförs nettoberäkningen samt energigemenskapernas förbrukning, produktion och kreditberäkningar i Datahub i hela landet.

Läs mer on Datahub (endast på finska och engelska)

Funderar du på något?

Kolla in de vanligaste frågorna vi får om egen produktion.

Läs mer här