Fakturor och ersättningar

Har du frågor om hur ofta räkningen kommer, förfallodagen eller om hur du tar ibruk e-fakturan som betalningssätt?

Vasa Elektriska har samlat några vanliga frågor om fakturor och betalningar på sin webbplats vasaelektriska.fi. Om du inte hittar svar på dina frågor där, ta kontakt med vår kundtjänst, så reder vi ut saken!

Du får ersättning för långvariga avbrott

Visste du att du automatiskt blir ersatt för långvariga avbrott? Enligt elmarknadslagen och våra nättjänstvillkor har du som elanvändare rätt till en s.k. standardersättning om du varit utan el i minst 12 timmar oavbrutet.

Standardersättningen betalas automatiskt och utan att du behöver lämna in en separat ansökan till Vasa Elnät. Ersättningsbeloppet beror på din årliga nättjänstavgift (inkl. överföringsavgift, grundavgift och skatter) och avbrottets längd.

Ersättningen betalas i samband med fakturan

Standardersättningen betalas automatiskt inom sex (6) månader från avbrottet i första hand genom kreditering på elfakturan och ersättningens maximibelopp är högst 200 procent av den årliga överföringsavgiften, dock högst 2 000 euro.

Avbrottets längd avgör summan

Storleken på den ersättning som betalas till en nättjänstkund för avbrott i elleveransen varierar i enlighet med bestämmelser i lagen. Standardersättningens belopp beräknas i procent på basen av elförbrukningsplatsens årliga överföringsavgift inklusive skatt.

Avbrottstiden som ersättningsbeloppet baserar sig på börjar vid den tidpunkt då felet har kommit till Vasa Elnäts kännedom via elnätets eget driftsystem eller elanvändarens meddelande och slutar då felet har reparerats.

Fel i stam- eller regionnätet

Om avbrottet i elleveransen beror på fel i stam- eller regionnätet är nätbolaget inte skyldigt att betala standardersättning till sina kunder. Nätbolaget kan befrias från betalningsskyldighet också i de fall då orsaken till avbrottet anses ligga utanför nätbolagets kontroll. Ett exempel på sådana fall kunde vara t.ex. myndighetsbestämmelser som gäller energireglering.

Standardersättningar från 1.1.2024:

Standardersättningar

Avbrottets längd Kreditering av de årliga nättjänstavgifterna
12-24 h 10 %
24-48 h 25 %
48-72 h 50 %
72-120 h 100 %
120-288 h 150 %
mer än 288 h 200 %