Kiinteistön sisäisen energiayhteisön perustaminen

Tiesitkö, että myös kerrostaloasujan on mahdollista tuottaa sähköä omaan käyttöön? Tämän mahdollistaa energiayhteisö, jonka perustajana voi toimia esimerkiksi taloyhtiö tai joukko yksityishenkilöitä, jotka haluavat yhdessä tuottaa uusiutuvaa energiaa ja hyötyä ylijäämäsähköstä taloudellisesti yhdessä hankittujen aurinkopaneelien avulla.

Energiayhteisön ideana on, että yhteisö hankkii yhteisen tuotantolaitteiston, esimerkiksi kerrostaloon. Kun energiayhteisö luodaan, päätetään taloyhtiössä jokaiselle asunnolle oma prosentuaalinen osuus, joka määrää miten ylijäämäsähkön hyödyt jaetaan asuntojen, eli energiayhteisön jäsenten kesken.

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö käsittää ainoastaan yksittäisen sähköliittymän takaisia kulutuksen ja tuotannon käyttöpaikkoja, ja ainoastaan kiinteistön sisällä tuotettua ja kulutettua energiaa. Energia ei ylitä jakeluverkon liittymispistettä eikä siis kierrä jakeluverkon kautta.

Jakeluverkonhaltijan vastuulla on ottaa vastaan ja välittää energiayhteisön tiedot valtakunnalliseen Datahub-järjestelmään, jossa netotus ja energiayhteisölaskenta toteutuu. Asiakas voi tarkastella Datahub-portaalissa tuottamansa ja myymänsä energian kWh-määriä.

Näin perustat energiayhteisön

 1. Energiayhteisön jäsenet selvittävät perustettavan energiayhteisön muodon: paikallinen energiayhteisö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmä
 2. Jäsenet sopivat yksittäisestä henkilöstä, joka toimii energiayhteisön edustajana
 3. Edustaja tarkistaa, että kaikki yhteisön perustamisen edellytykset täyttyvät
 4. Energiayhteisön edustaja selvittää yhteisön liitettävät käyttöpaikat
 5. Jäsenet sopivat yksittäisestä ylijäämän tuotantokäyttöpaikasta
 6. He sopivat myös energiayhteisölaskennan jakotavasta: SMA tai SMB

Jakotapa SMA

  1. Energiayhteisön edustaja kirjaa perustettavan energiayhteisön tiedot esimerkin mukaiseen Excel-tiedostoon
  2. Energiayhteisön edustaja täyttää energiayhteisön perustamislomakkeen
  3. Verkkoyhtiö lähettää sopimuksen energiayhteisön edustajalle sähköisesti allekirjoitettavaksi
  4. Verkkoyhtiö perustaa energiayhteisön ja lähettää vahvistuksen energiayhteisön edustajalle
  5. Energiayhteisö ja hyvityslaskenta astuu voimaan ilmoitettuna päivänä

Jakotapa SMB

  1. Energiayhteisön edustaja kirjaa perustettavan energiayhteisön tiedot esimerkin mukaiseen Excel-tiedostoon
  2. Energiayhteisön edustaja täyttää energiayhteisön perustamislomakkeen
  3. Verkkoyhtiö lähettää sopimuksen energiayhteisön edustajalle sähköisesti allekirjoitettavaksi
  4. Verkkoyhtiö perustaa energiayhteisön ja lähettää vahvistuksen energiayhteisön edustajalle
  5. Energiayhteisön edustaja toimittaa SMB-jakotavan mukaiset virtuaaliset tuotantokäyttöpaikkatunnukset energiayhteisön jäsenille
  6. Kaikki energiayhteisön jäsenet tekevät tuotannon ostosopimukset oman myyjäyhtiönsä kanssa
  7. Energiayhteisö ja hyvityslaskenta astuu voimaan ilmoitettuna päivänä

Energiayhteisön perustamisen edellytykset

 • Perustettava yhteisö on Vaasan Sähköverkon verkkoalueella
 • Kaikki energiayhteisöön liitettävät käyttöpaikat ovat saman sähköliittymän takana
 • Energiayhteisöön kuuluvien sähköntuotantolaitteistojen tai energiavarastojen nimellisteho on alle 1 MVA
 • Kaikkien jakotavan SMB mukaisesti liitettävien kulutuskäyttöpaikkojen rinnakkaiset tuotantokäyttöpaikat myös liitetään energiayhteisöön
 • Kaikkien jakotavan SMB mukaisesti liitettävien tuotantokäyttöpaikkojen rinnakkaiset kulutuskäyttöpaikat myös liitetään energiayhteisöön
 • Energiayhteisöön liitettävien pientuotantolaitosten tulee olla liitettynä sähköverkkoon ja saaneet käyttöönottoluvan ennen energiayhteisön perustamista
 • Energiayhteisölle on ilmoitettu ylijäämän tuotantokäyttöpaikka ja tällä on voimassa oleva ylijäämän ostosopimus
 • Energiayhteisölle on ilmoitettu allekirjoitusoikeuden omaava edustaja
 • Energiayhteisön pääyhteyshenkilö toimittaa täydelliset perustamisen vaatimat tiedot jakeluverkonhaltijalle vähintään 14 päivää ennen energiayhteisön voimaan astumista

Energiayhteisömuotojen erot

Paikallinen energiayhteisö

 • Yhteisöä edustaa yksi oikeushenkilö, joka käsittelee kaikki energiayhteisöön kuuluvat asiat muiden jäsenten puolesta
 • Paikallista energiayhteisöä ei voi perustaa ilman tätä edustavaa y-tunnuksen omaavaa oikeushenkilöä

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä

 • Energiayhteisön loppukäyttäjät eivät toimi oikeushenkilön kautta, vaan sopivat keskinäiset vastuunsa ja velvoitteensa keskenään ja ovat ilmoittamansa edustajansa kautta yhteydessä verkkoyhtiöön
 • Edustavan yhteyshenkilön oikeuksista tulee verkkoyhtiölle toimittaa yksittäinen kaikkien energiayhteisön osakkaiden allekirjoittama valtakirja
 • Energiayhteisön osakkaina voi toimia oikeushenkilöt (esimerkiksi yritykset) ja luonnolliset henkilöt (esimerkiksi yksityiset asukkaat)

Energiayhteisön tuotannon jakotavat

SMA

 • Vain ylijäämän tuotantokäyttöpaikalle on mahdollista tehdä tuotannon ostosopimus.
 • Kulutuskäyttöpaikan liittäminen energiayhteisöön ilman rinnakkaisen tuotantokäyttöpaikan liittämistä on mahdollista
 • Tuotantokäyttöpaikan liittäminen energiayhteisöön ilman rinnakkaisen kulutuksen käyttöpaikan liittämistä on mahdollista.
 • Jako-osuuksien ylittävät energiat hyvitetään vain ylijäämän tuotantokäyttöpaikalla.

SMB

 • Kaikilla energiayhteisön jäsenillä on omat todelliset tai virtuaaliset tuotannon käyttöpaikat.
 • Kaikki energiayhteisöön liittyvien kulutuskäyttöpaikkojen rinnakkaiset tuotantokäyttöpaikat tulee liittää energiayhteisöön.
 • Kaikki energiayhteisöön liittyvien tuotantokäyttöpaikkojen rinnakkaiset kulutuskäyttöpaikat tulee liittää energiayhteisöön.
 • Kaikkien jäsenten on mahdollista tehdä tuotannon ostosopimus oman myyjäyhtiön kanssa.
 • Jako-osuuksien ylittävät energiat hyvitetään käyttöpaikkakohtaisesti ja jokaisen osallisen oman ostosopimuksen mukaisesti.

Energiayhteisön edustajana toimiminen

Voidakseen perustaa aktiivisten asiakkaiden ryhmää tulee yhteisön jäsenten allekirjoittaa ja toimittaa yksittäinen valtakirja heidän yhteisön edustajan oikeuksista. Valtakirjan pohjana voitte käyttää esimerkkidokumenttia. Lataa täältä.

Energiayhteisön osakkaiden allekirjoitukset valtakirjaan voi järjestää myös sähköisen allekirjoituspalvelun kautta.

Valtakirja tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen energiayhteisot@vaasansahkoverkko.fi ennen kuin energiayhteisön perustamislomake voidaan käsitellä.

Energiayhteisön edustaja on yhteisön jäsenten puolesta oikeutettu tekemään ilmoituksia jakeluverkonhaltijalle energiayhteisöä koskevissa asioissa ja on vastuussa, että jakeluverkonhaltijalla on aina sopimuksen mukaiset ajantasaiset tiedot energiayhteisöstä.

Edustajan vastuulla on tiedottaa energiayhteisön muita loppukäyttäjiä energiayhteisön asioista ja mahdollisista muutoksista energiayhteisössä.

Edustaja toimittaa SMB-jakotavan mukaiset käyttöpaikkojen virtuaaliset tuotantokäyttöpaikkatunnukset kunkin energiayhteisön jäsenille, jotta he voivat tehdä tuotannon ostosopimukset oman sähkönmyyjänsä kanssa.

Energiayhteisön perustamislomake

Energiayhteisön perustamislomake
Energiayhteisön edustaja
Energiayhteisön tiedot
Käyttöpaikat ja jako-osuudet liite

Maximum file size: 15.36MB

* pakolliset tiedot
Energiayhteisön netotus ja hyvityslaskenta on mahdollista aloittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua täydellisten tietojen antamisesta ja allekirjoitetun sopimuksen toimittamisesta jakeluverkonhaltijalle.

Netotus

Ennen tuotannon jakoa energiayhteisölle, missä tuotannon nimellisteho on enintään 100 kVA, toteutuu Datahubissa kulutuskäyttöpaikan ja rinnakkaisen tuotantokäyttöpaikan välinen netotuslaskenta. Vain netotuslaskennasta mahdollisesti ylijäävä tuotettu energia siirtyy energiayhteisön jakoperiaatteen SMA tai SMB mukaisesti hyvitettäväksi.

Lue lisää netotuksesta

Datahub

Sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot ja käyttöpaikan asiakastiedot, käsitellään vuodesta 2022 lähtien sähkömarkkinalain mukaisesti yhteisessä tiedonvaihtojärjestelmässä, datahubissa. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiön Fingridin tytäryhtiö. Vuoden 2023 alusta lähtien netotuslaskenta sekä energiayhteisöjen kulutus, tuotanto ja hyvityslaskennat suoritetaan valtakunnallisesti Datahubissa.

Lue lisää Datahubista

Jäikö jokin mietityttämään?

Lue vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin pientuotannosta.

Lue lisää