Skötsel av kantzoner vid elledningsgata i Replot, Fågelberget, Mamrelund och Taklax

I höst utförs skötsel av kantzoner vid ledningsgata inom Vasa Elnäts område i Replot, Fågelberget, Mamrelund och Taklax.

Genom att gallra ledningsgatornas kantzoner minimeras störningar i elöverföringen. Att sköta kantzoner betyder att man avverkar riskträd och gallrar skog. Därtill görs plantskogsskötsel.

Om skötsel av kantzoner kommer man alltid överens med markägaren. Nu på hösten gallras ledningsgator och deras kantzoner vid 20 kilovolts mellanspänningslinjer på nämnda områden. Om du äger skog vid en sådan ledningsata ber vi dig noggrannt läsa det brev du får av vår partner på posten.