Vasa Elnät investerar 13 miljoner i regionens elnät

Vasa Elnät investerar i år 13 miljoner euro i utveckling av Vasaregionens elnät. Under 2020 ska elnätets distributionssäkerhet förbättras och samtidigt ska de delar av nätet som kommit till slutet av sin livscykel förnyas. Årets största projekt ger mer än 4 000 nya kunder tillgång till ett vädersäkert elnät.

De viktigaste nätarbetena år 2020 är kablingsprojekt där luftburna elledningar grävs ner under markytan och på så sätt skyddas mot väder och vind. Den typen av projekt kommer igång bland annat i Sundom, Vasa, i Jungsund och Rimal, Korsholm, i Korsbäck, Korsnäs samt i byarna Hulmi och Ylipää i Laihela.

Planen är att byggarbetena påbörjas i februari i Sundom, Korsbäck, Rimal och Hulmi, i april i Ylipää och i maj i Jungsund.

Under årets lopp låter bolaget dra sammanlagt 215 km ny elkabel och bygga 115 parktransformatorer. Investeringarnas sysselsättningseffekt i regionen är stor och uppgår till cirka 120 personarbetsår, räknar projektchef Kai Pokela.

Det nya kabelnätet förväntas betjäna regionen i upp till 50 år. Också elnätets kapacitet ökar i samband med kablingen och kommer således också att motsvara de behov en ökning av förnybar energiproduktion och användning av elbilar ställer.

– De här åtgärderna kommer att synas i form av en allt mer felfri överföring av el till våra kunder.

Vasa Elnät har i rask takt grävt ner stora delar av nätet. Just nu är cirka 41 % av bolagets mellanspänningsnät och 71 % av lågspänningsnätet under jorden. Detta års arbeten kommer att höja andelarna med 1–2 procentenheter.

Så kallat vädersäkert elnät byggs för att förbättra distributionssäkerheten. Det riksomfattande målet är att avbrotten inte ska överstiga sex timmar på detaljplaneområde och 36 timmar på annat håll från år 2028 och framåt.

Elnätet inom Vasa Elnäts distributionsområde har en längd på cirka 7 100 kilometer, vilket betyder cirka 100 meter per kund i genomsnitt. Att underhålla och utveckla nätet är viktigt eftersom det servar såväl hushåll som företag och andra samhällsfunktioner, t.ex. sjukhus och fabriker.

Planerade och pågående nätarbeten inom Vasa Elnäts område finns på adressen
https://tyot.vaasansahkoverkko.fi/

Dela