Småskalig energiproduktion

Planerar du egen elproduktion i mindre skala? Vi sammanställde tipsen som hjälper dig att skaffa rätt typ av anläggning och ansluta den på ett smidigt och säkert sätt.

Ofta är den småskaliga produktionen tänkt för främst eget bruk. Då blir också andelen el som matas in i distributionsnätet liten. Typiska småskaliga produktionsanläggningar är solpaneler, vindkraftverk och små biobränsleverk. Enligt elmarknadslagen är samtliga produktionsanläggningar med en effekt upp till 2 000 kVA småskaliga.

Läs vår snabbguide

Avtal om elproduktion

När du producerar egen el ingår vi ett avtal för nättjänster och anslutning med dig. Fyll också i Informationsblankett för småskalig energiproduktion.

Nättjänstvillkor NTV 2019
Anslutningsvillkor AV 2019

Allmänna anvisningar

Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon

Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset

Fingrids anvisningar (på finska) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Överföringsavgift för elproduktion

Överföringsavgift för inmatning av energi i nätet 0,74 €/MWh
Priset inkluderar moms på 24 %.

Läs mer

Om du funderar på att börja med egen energiproduktion så rekommenderar vi att du tar kontakt med oss redan innan du skaffar din anläggning. På så sätt kan vi säkerställa att anläggningen kan anslutas till elnätet.

Om din anläggnings märkeffekt är max 100 kVA, så är den en s.k. småsaklig energiproduktionsanläggning.

Produktionsanläggningar som uppfyller kraven i SFS-EN 50438 (finländsk standard för mikroproduktion) och VDE-AR-N-4105 (tyskt kravdokument) kan anslutas till Vasa Elnät Ab:s elnät.

Obs! Kolla med leverantören före du köper anläggningen att den uppfyller kraven i åtminstone ett av de två dokumenten.

För att det ska vara möjligt att ansluta anläggningen till elnätet bör också anslutningspunktens elektriska egenskaper vara tillräckliga. Vanligen är det inget problem, men i vissa fall kan nätet behöva förstärkning. Också för att undvika förseningar är det bra att kontrollera dessa saker på förhand.

Inom stadsplaneområdet är leveranstiden i medeltal en månad, i glesbygden två månader.

Den maximala effekten hos en enfasanläggning för mikroproduktion är 3,7 kVA. Nätbolaget bör veta vilken fas anläggningen är ansluten till.

Ta kontakt med oss i god tid innan ibruktagningen genom att skicka oss bifogade Informationsblankett för småsaklig energiproduktion. Du kan returnera den ifyllda blanketten antingen via e-post eller per post till vår Byggtjänst. Du får hjälp av din elentreprenör med att fylla i blanketten.

Ta kontakt med kommunens byggnadsövervakning för att höra om huruvida din produktionsanläggning kräver byggnads- eller åtgärdstillstånd.

Arbetet med att bygga anläggningen och de elarbeten som görs efter att anslutningspunkten upprättats är på kundens ansvar. Installationsarbeten kan göras enbart av en utbildad och behörig elmontör. Din elentreprenör ansvarar för att anläggningen uppfyller kraven samt för att installationen görs på ett elsäkert sätt. Entreprenören ansvarar också för ibruktagningsbesiktningen.

Produktionsanläggningen (inklusive växelriktaren) ska kunna kopplas loss från distributionsnätet med hjälp av en låsbar säkerhetsbrytare som elnätsbolaget har fri tillgång till (kan placeras t.ex. på utsidan av huset, får inte vara i ett låst utrymme).

Elcentraler och produktionsanläggningar bör förses med varning om bakspänning (takasyöttö) samt anvisningar om hur anläggningen frånkopplas. Anläggningen bör anslutas till fastighetens elnät med en fast eller halvfast anslutning. Produktionsanläggningar som kopplas med stöpsel eller stickkontakt uppfyller inte kraven i standarden SFS6000 och således får de inte kopplas till elnätet.

Produktionsanläggningen kan kopplas till nätet först då vi som nätbolag har beviljat tillstånd att ta ibruk det.

Produktionsanläggningen ansluts i regel till kundens befintliga elanslutning och dimensioneras för att täcka eget bruk. Vid behov kan också en separat anslutning byggas för ändamålet. Om anläggningens märkeffekt överstiger den befintliga elanslutningens avtalade effekt bör anslutningseffekten ökas.

Innan produktionsanläggningen tas i bruk programmeras anslutningspunktens elmätare så att den kan mäta energi i två riktningar. Vi som nätbolag köper inte elen, däremot kan du som är elproducent sälja överskottsenergin till det elförsäljningsbolag du väljer att ingå ett elförsäljningsavtal med. Överskottsenergin kan dock matas in i vårt nät.

Utgångspunkten är att nätet och produktionsanläggningen är driftsäkra i alla situationer. Vi rekommenderar att du redan i anskaffningsfasen säkerställer att vederbörliga typprovningar har gjorts enligt SFS-EN 50438 eller VDE-AR-N-4105. Vår representant granskar på plats att förutsättningarna för anslutning är i skick och ger på basen av det tillstånd att ansluta anläggningen till nätet.

Producenter vars elproduktionsenheter har en nominell effekt på högst 100 kVA omfattas inte av beskattningen av elström.

Producenter vars elproduktion överstiger 100 kVA, men vars elproduktion under ett kalenderår är under 800 000 kWh, omfattas inte heller av beskattningen av elström. De måste ändå registrera sig hos Tullen och en gång om året lämna in en skattedeklaration till Tullen.

Producenter vars elproduktion överstiger 100 kVA och vars elproduktion under ett kalenderår är över 800 000 kWh är skyldiga att betala accis på elström. Dessa kraftverk ska registrera sig som småproducenter av elström hos Tullen. Varje månad ska de lämna in en skattedeklaration till Tullen över den elström som de producerat, även om elen har producerats för eget bruk. Kraftverkets egen elförbrukning är skattefri.

Om anläggningens märkeffekt överskrider 100 kVA så är det frågan om en s.k. elproduktionsanläggning.

Anslutning av större anläggningar till elnätet utreds alltid separat. Anslutningseffekten, anslutningssättet och var anläggningen är belägen inverkar på anslutningspriset och på hur snabbt anslutningen kan göras. Ta kontakt med våra experter för att höra mer.

Större inbesparingar med nettoberäkning på timbasis

Så är det – vi nettoberäknar på timbasis, du sparar. När nettoberäkningen görs på timbasis avpassas din solenergiproduktion och elförbrukning under en och samma timme. Eventuell överloppsel minskar på andelen el som förbrukats under timmen.

För småproducenter betyder det mindre köpt energi och en lägre nätserviceavgift. Även elskatten beräknas på basen av nettoförbrukningen. Egenskapen kräver inga åtgärder av dig som kund.

Dela