Anslutning av småskalig energiproduktion till elnätet

När du överväger att skaffa egen småproduktionsanläggning, till exempel solpaneler, meddela oss redan innan du skaffar anläggningen. På detta sätt kan du i ibrukstagningsskedet undvika tråkiga överraskningar, om anläggningen inte går att ansluta till nätet.

Som elnätsbolag måste vi se till, att elens kvalitet hålls inom gränserna för standardkraven i alla nätets användningssituationer. Utöver det måste användning av elnätet hela tiden vara säker.

Läs villkoren
Nättjänstvillkor NTV 2019
Anslutningsvillkor AV 2019

Vi följer Finsk energiindustri rf:s anvisning YA9:13(på finska) för anslutning av mikroproduktion till elnätet och även planeringen av distributionsnätet sker enligt dessa principer samt så att nätet uppfyller standarderna SFS 6000 och 6001.

Branchens riktlinjer
Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon YA9:13
Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset
Fingrids anvisningar (på finska) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Kolla med anläggningens leverantör innan införskaffning, så att anläggningen motsvarar de standarder och krav vi nämner på denna sida.

Obs! VDE-AR-N 4105: 2018–11-kravdokumentsenliga anläggningar godkänns inte längre att bli installerade inom det finska stamnätet efter 31.12.2022. Från och med 1.1.2023 bör alla anläggningar uppfylla europeiska småproduktionsstandarders SFS-EN 50549-1:2019 krav.

Meddela oss vid anskaffning av anläggning

Du meddelar oss om din kommande anläggning genom att fylla i Informationsblanketten för småskalig energiproduktion. Hjälp med att fylla i blanketten får du av din entreprenör. Du kan skicka blanketten till byggtjanst@vasaelnat.fi.  Behandlingstiden är i genomsnitt två veckor.

Kolla först tabellen nedan och att anläggningens nominella effekt inte överskrider gränsvärdena. Om gränsvärdena inte överskrids, fyll i Informationsbanketten för småskalig energiproduktion. Om gränsvärdena överskrids, ta kontakt med oss med blanketten här nedanför.

Om anläggningens nominella effekt överskrider 100kVA, utreds alltid dess anslutningsmetod skilt. Ta i så fall kontakt med oss i god tid.

Om det är frågan om en annan anläggning än en produktionsanläggning med inverteranslutning, eller om produktionen är bakom mellanspänningsanslutning, utför vi granskningar från fall till fall.

Allting behöver du inte göra själv. Du får hjälp med att fylla i Informationsblanketten för småskalig energiproduktion från din entreprenör.

Obs! Din entreprenör behöver även separat göra en ibrukstagningsbeställning. Entreprenören gör denna beställning först då anläggningen är klar att anslutas till elnätet. Då bifogar entreprenören även ibrukstagningsgranskningens anteckningar till beställningen.

Avtalet för småskalig energiproduktion träder i kraft automatiskt då du har gjort avtalet med din försäljare och har fått grönt ljus av oss för att ta i bruk anläggningen.

Ingen elöverföringsavgift för energi som matas ut till nätet

För småskalig energiproduktion tar vi ingen överföringsavgift för energi som matas ut till nätet.

Småskaliga energiproduktionens effektgränser för lågspänningsanslutningar

I tabellen presenterar vi största tillåtna nominella effekt för mikroproduktion, beroende på storleken på lågspänningsanslutningen.  Dessa effektgränser baserar sig på våra dimensioneringsprinciper. Genom att följa tabellen så behöver du inte låta granska anslutningsbarheten.

Tabellens gränsvärden är giltiga i sådana fall där anslutningsenheten är en inverter och anläggningens högsta nominella effekt är 100 kVA. Om det gäller mellanspänningsanslutning görs alltid en granskning från fall till fall på anslutningen, oavsett storleken på produktionsanläggningen.

Anslutningens storlek [A] Lågspänningsanslutningens nominella effekt Sn [kVA]
3×25 6,9
3×35 6,9
3×50 6,9
3×63 8,8
3×80 11,7
3×100 16,0
3×125 19,7
3×160 26,2
3×200 34,5
3×250 45,5
3×315 60,7

 

1-fas mikroproduktionsanläggningars maximala effekt får vara högst 3,7 kVA och då behöver vi som nätbolag ha information om till vilken fas anläggningen är ansluten. I anslutningar som överskrider storleken 3X315 A beräknas anslutningens Sn på basen av antalet parallella huvudsäkringar och det i tabellen nämnda Sn-värdet.

Exempel: Anslutning 3×500 A → 2 x (3x250A) → 2 x 45,5 kVA = 91 kVA

Om produktionsanläggningens effekt överskrider dessa gränser, måste anslutningsbarheten ALLTID granskas.

Kontrollera anläggningens anslutningsbarhet

Kontrollera anslutningsbarhet
kVA

Läs om hur du ansluter småskalig energiproduktion

Större inbesparingar med nettoberäkning på timbasis

Så är det – vi nettoberäknar på timbasis, du sparar. När nettoberäkningen görs på timbasis avpassas din solenergiproduktion och elförbrukning under en och samma timme. Eventuell överloppsel minskar på andelen el som förbrukats under timmen.

För småproducenter betyder det mindre köpt energi och en lägre nätserviceavgift. Även elskatten beräknas på basen av nettoförbrukningen. Egenskapen kräver inga åtgärder av dig som kund.