Elbrist: vad betyder det och hur kan man förbereda sig?

I år har man för första gången på årtionden talat om elbrist. Situationen har uppstått framför allt på grund av kriget i Ukraina och dess effekt på tillgången på el.

Vi samlade några vanliga frågor och svar för att hjälpa framför allt företagskunder att kunna förbereda sig på en eventuell elbrist och cirkulerande elavbrott som följer.

Vi vill ändå också påminna om att en sådan situation betyder att många andra åtgärder skulle ha visat sig vara otillräckliga.

1. Vad betyder elbrist?

Elbrist är en situation där produktionen och importen av el inte motsvarar elförbrukningen. Eftersom tillgången på el hela tiden måste motsvara förbrukningen, är man i fall av elbrist tvungen att temporärt begränsa eldistributionen. Beslutet fattas av stamnätsinnehavaren Fingrid, men begränsningarna genomförs av elnätsbolagen.

Om vi på grund av elbrist skulle vara tvungna att genomföra cirkulerande elavbrott, skulle det högst antagligen ske när elförbrukningen annars också är högst, det vill säga vid förbrukningstoppar på morgonen eller tidig kväll. Avbrotten skulle pågå i en till två timmar/område.

Varje företag och elkonsument kan minska på risken för elbrist genom att effektivera sin egen elförbrukning.

Har ni i ert företag redan tagit till åtgärder för att minska energiförbrukningen?

2. Hur kan man förbereda sig på elavbrott orsakade av elbrist?

Det är ytterst viktigt att på förhand fundera på hur ett elavbrott påverkar företagets verksamhet. När effekterna är kartlagda är det också lättare att planera åtgärder för att avhjälpa dem. Hur kritiskt det är för företaget har naturligtvis att göra med företagets karaktär.

Vad händer i ditt företag om elen är avstängd i 1 – 2 timmar?

Fundera bland annat på följande synvinklar:

Hur påverkar ett elavbrott

  • uppvärmning
  • kylanordningar (uppstår större svinn?)
  • belysning
  • framkomlighet (t.ex. hissar, rulltrappor, dörrar)
  • produktionsanordningar
  • personalens arbete
  • säkerhet: Inverkar ett elavbrott på människors eller djurs liv och hälsa?
  • apparaters funktion (system, betalningar under elavbrottet; fel som uppstår p.g.a. plötsliga ändringar i eltillförseln osv.)

När ni i bolaget har kartlagt effekterna av ett elavbrott, fortsätt med att planera eventuella åtgärder som behövs för att avhjälpa dem, var det behövs reservenergikällor eller hur ni på ett kontrollerat och säkert sätt kan pausa processer under tiden för ett avbrott.

3. Hur informeras det om planerade avbrott?

Inom vårt eget distributionsområde meddelar vi på förhand * om kommande avbrott med SMS eller e-post. Vi meddelar om när avbrottet kan väntas och på vilken adress.

Observera att ert företags aktuella kontaktuppgifter behöver finnas i vårt system för att ni ska få felmeddelandet.

Kontrollera därför i vår Onlinetjänst att ert bolag har beställt avbrottsinfo gällande sin förbrukningsplats. Om inte, beställ det nu.

*) Om stamnätsinnehavaren Fingrid akut skulle konstatera elbrist, kunde det uppstå en situation där meddelanden inte hinner skickas. Fingrid har dock definierat en trestegsprocess för dessa situationer. Där konstateras först att en risk för elbrist uppstått, att risken har ökat, och till sist att det är elbrist.

Eventuella planerade elavbrott inom Vasa Elnäts område förverkligas ett område i taget.

Vi är medvetna om att det inom elnätet finns förbrukningsplatser som är kritiska, till exempel sjukhuset, och därför lämnas ett sådant område helt utanför ett cirkulerande avbrott.

4. Vem ersätter skador orsakade av avbrotten?

Det finns inga förordningar som separat behandlar skadeersättningar på grund av elbrist. Därför är det ingen som har ansvar för att ersätta eventuella skador som uppstått på grund av elbrist. Företaget kan inte t.ex. söka ersättningar av elnätsbolaget.

Som Fingrid konstaterar är det i en elbristsituation frågan om ett allmänt och exceptionellt marknadsläge, och därför är det i praktiken omöjligt att peka ut en aktör som bär ansvar för situationen. Om du funderar på vad ditt företags försäkring täcker lönar det sig att vara i kontakt med försäkringsbolaget.

Närmare info: Fingrid, Information om elbrist

Vi förstår att saken orsakar oro hos våra kunder. Därför vill vi framför allt uppmana till att se över den egna elförbrukningen för att hitta sparåtgärder, och på så sätt minska risken för elbrist.