Simulering av vindens effekter på elnätet i Sundom, Vasa

Vasa Elnät har under våren simulerat vindens effekter på elnätet som en del av ett pilotprojekt. Simuleringen gjordes på sammanlagt 60 kilometer luftledningar i Sundom skärgård. Projektet resulterade i en beskrivning över var elnätet är speciellt utsatt för vindrelaterade skador.

I pilotprojektet undersöktes risker för både trädfall och skador på elledningar. Vinden simulerades ur 12 riktningar och med olika styrka. I modellen beaktades även olika faktorer som påverkar vindens framfart, såsom terrängform, byggnader, markanvändning och trädbestånd.

– Det här pilotprojektet är till hjälp när vi planerar röjningsarbeten, men också vid planeringen av nya linjerutter, berättar Göran Heino, underhållschef på Vasa Elnät.

– Härnäst kommer vi att analysera behovet att göra motsvarande simuleringar i andra delar av vårt distributionsområde.

Projektet genomfördes i samarbete med Numerola Oy.

Dela