Anslutning av egen produktion till elnätet

När du överväger att skaffa egen produktionsanläggning, till exempel solpaneler, meddela oss redan innan du skaffar anläggningen. På detta sätt kan du i ibrukstagningsskedet undvika tråkiga överraskningar, om anläggningen inte går att ansluta till nätet.

Som elnätsbolag måste vi se till, att elens kvalitet hålls inom standardkravens gränser i alla nätets användningssituationer. Utöver det måste användningen av elnätet hela tiden vara säker.

Egna produktionens effektgränser för lågspänningsanslutningar

I tabellen presenterar vi största tillåtna nominella effekt för mikroproduktion, för olika stora lågspänningsanslutningar. Dessa effektgränser baserar sig på våra dimensioneringsprinciper. Genom att följa tabellen så behöver du inte låta granska anslutningsbarheten.

Tabellens gränsvärden är giltiga i sådana fall där anslutningsenheten är en inverter. Om det gäller mellanspänningsanslutning görs alltid en granskning från fall till fall på anslutningen, oavsett storleken på produktionsanläggningen.

Anslutningens storlek [A] Lågspänningsanslutningens nominella effekt Sn [kVA]
3×25 6,9
3×35 6,9
3×50 6,9
3×63 8,8
3×80 11,7
3×100 16,0
3×125 19,7
3×160 26,2
3×200 34,5
3×250 45,5
3×315 60,7

 

1-fas mikroproduktionsanläggningars maximala effekt får vara högst 3,7 kVA och då behöver vi som nätbolag ha information om till vilken fas anläggningen är ansluten. I anslutningar som överskrider storleken 3X315 A beräknas anslutningens Sn på basen av antalet parallella huvudsäkringar och det i tabellen nämnda Sn-värdet.

Exempel: Anslutning 3×500 A → 2 x (3x250A) → 2 x 45,5 kVA = 91 kVA

Om produktionsanläggningens effekt överskrider dessa gränser, måste anslutningsbarheten ALLTID granskas.

Kontrollera anläggningens anslutningsbarhet

Kontrollera anslutningsbarhet
kVA

Läs villkoren
Nättjänstvillkor NTV 2019
Anslutningsvillkor AV 2019

Vi följer Finsk energiindustri rf:s anvisning YA9:13(på finska) för anslutning av mikroproduktion till elnätet och även planeringen av distributionsnätet sker enligt dessa principer samt så att nätet uppfyller standarderna SFS 6000 och 6001.

Branchens riktlinjer
Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon YA9:13
Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon
Finsk Energiindustris anvisningar (på finska) Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset
Fingrids anvisningar (på finska) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Kolla med anläggningens leverantör innan införskaffning, så att anläggningen motsvarar de standarder och krav vi nämner på denna sida.

Obs! VDE-AR-N 4105: 2018–11-kravdokumentsenliga anläggningar godkänns inte längre att bli installerade inom det finska stamnätet efter 31.12.2022. Från och med 1.1.2023 bör alla anläggningar uppfylla europeiska småproduktionsstandarders SFS-EN 50549-1:2019 krav.

Dök det upp något du undrar över?

Vi har samlat ihop svar på frågor som ofta dyker upp.

Läs mer